Przegląd

REGULAMIN USŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA (eBOK)

REGULAMIN USŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA (eBOK)
  §1
  Regulamin korzystania z internetowego biura Obsługi Klienta (eBOK) określa:
   a. zasady korzystania z modułu internetowego eBOK,
   b. zasady zabezpieczenia przez ZGK danych osobowych Klientów oraz udostępnionych przez nich informacji.
  § 2
  Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
  • ZGK – Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Katach Wrocławskich, przy ul. 1 Maja 26b, NIP: 913-00-03-094.
  • Klient – odbiorca usług w rozumieniu art.2 ust.3 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 roku / tekst jednolity Dz. Ustaw z 2020 r. poz.2028 /, oraz przepisów prawa, posiadający wynikający z umowy indywidualny Numer Klienta.
  • Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z internetowego Biura Obsługi Klientów.
  • Biuro Obsługi Klienta - dział ZGK Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich, zajmujący się obsługą klientów.
  • Konto Klienta – część systemu informatycznego udostępniana w sposób autoryzowany wyłącznie jednemu, określonemu Klientowi.
  • System informatyczny – zbiór współdziałających ze sobą urządzeń, programów oraz procedur, przy pomocy których ZGK Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich przyjmuje, przechowuje, przetwarza, ujawnia i chroni udostępnione prze Klientów informacje.
  • Adres IP – unikalne, 32 bitowe oznaczenie pozwalające na lokalizację komputera w sieci.
  • Pliki cookies – pliki zawierające dane, które mogą być wysłane z serwisu WWW do przeglądarki użytkownika, a następnie zapisane w jego systemie. Użytkownik może skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby przekazywała informację o otrzymaniu plików Cookies, dając jednocześnie możliwość akceptacji pliku bądź jego odrzucenia.
  • Skrypty javascript – program ułatwiający dostęp oraz poprawne działanie wybranych stron internetowych.
  § 3
  Korzystanie z modułu eBOK jest nieodpłatne.
  § 4
  Udostępnienie wszystkich dostępnych funkcjonalności eBOK jest możliwe tylko dla Klientów, którzy podczas procesu rejestracji do modułu eBOK zaakceptowali Regulamin.
  § 5
  1. Prawidłowo zarejestrowanemu Klientowi, po zalogowaniu się do eBOK, przysługują uprawnienia do następujących funkcji:
    a. Sprawdzenie danych teleadresowych klienta wprowadzonych do systemu.
    b. Uzyskanie informacji związanych z aktualnymi i archiwalnymi rozliczeniami.
    c. Dokonanie płatności w trybie bezgotówkowym za wskazane faktury.
    d. Przegląd wystawionych faktur za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.
    e. Analiza zużycia wody.
    f. Podanie odczytu wodomierza.
    g. Złożenie wniosku na: - montaż , wymianę , plombowanie wodomierza, - montaż podlicznika wody, - zwrot nadpłaty, - zmianę danych podstawowych, - nową uwagę ogólną,
    h. Zlecenie wywozu kontenera.
    i. Dostęp do obowiązujących taryf.
    j. Generowanie umowy na odbiór odpadów komunalnych – usługa dotyczy wyłącznie podmiotów gospodarczych
  2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług lub wysokości naliczonych opłat. Reklamacja składa jest w formie pisemnej.
  3. Odpowiedzi na reklamację udzielane będą w terminie 14 dni od ich otrzymania.
  § 6
  Klient zobowiązuje się do korzystania z modułu eBOK zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego regulaminu, a w szczególności do:
   a. niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł innych użytkowników modułu,
   b. nie przenoszenie na osoby trzecie prawa do korzystania z modułu,
   c. bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian regulaminu.
  § 7
  ZGK Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za:
   a. sposób, w jaki Klient korzysta z modułu eBOK, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki prawne,
   b. skutki prawne wynikłe z wejście w posiadanie przez osoby trzecie hasła Klienta, niezależne od przyczyny, która to spowodowała,
   c. bezprawne działania osób trzecich polegające na integracji w system komputerowy Klienta w szczególności włamania i wirusy komputerowe,
   d. szybkość przesyłanych danych i jej ograniczenia wynikające z uwarunkowań technicznych, technologicznych, systemowych oraz łączy transmisyjnych.
  § 8
  1. ZGK może gromadzić dane dotyczące korzystania i eksploatacji stron internetowych. Dane te nie są związane z konkretna tożsamością. Archiwizowane dane mogą obejmować następujące informacje:
    a. o stronach internetowych odwiedzanych na witrynach ZGK,
    b. rodzaj używanej przeglądarki,
    c. adres IP.
  2. 2. Strony internetowe ZGK wykorzystują pliki „cookies”, skrypty javascript uruchamiane po stronie Klienta oraz inne technologie analizy danych oraz usługi personalizacji. Wyłącznie obsługi plików „ cookies” oraz mechanizmów skryptowych javascript w przeglądarce internetowej uniemożliwia korzystania z usług dostarczanych przez ZGK poprzez strony internetowe.
  § 9
  Strony internetowe ZGK mogą zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Korzystając z tych odnośników Klient działa wyłącznie na swoją odpowiedzialność.
  § 10
  ZGK zastrzega sobie możliwość wstrzymania dostępności do systemu w celu przeprowadzania czynności konserwacyjnych.
  § 11
  ZGK może gromadzić dane statystyczne. Gromadzone dane nie będą posiadały oznaczeń identyfikujących Klienta.
  § 12
  ZGK zastrzega sobie prawo, a Klient to prawo akceptuje, do natychmiastowego zablokowania dostępu do danych każdego Klienta, bez uprzedzenia, w wypadku naruszenia przez niego regulaminu.
  § 13
  1. Klient ma prawo do rezygnacji z użytkowania modułu eBOK w każdym czasie, o czym winien niezwłocznie zawiadomić ZGK.
  2. Po uzyskaniu informacji o rezygnacji z użytkowania modułu eBOK, ZGK usuwa przetwarzane dotychczas dane osobowe Klienta, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną.
  § 14
  1. Wszelkie spory wynikłe na tle korzystania z niniejszego Regulaminu strony będą starały się rozstrzygnąć na drodze polubownej.
  2. W przypadku niemożliwości rozstrzygnięcia sporu w sposób określony w ust.1, strony poddadzą pod rozstrzygnięcie przed sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby ZGK.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maja zastosowania odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksy Cywilnego i ustawy o ochronie danych osobowych.
  4. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku ze świadczeniem przez ZGK usług drogą elektroniczną.
  § 15
  1. ZGK zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
  2. Zmiany będą udostępnione na stronie internetowej eBOK należącej do ZGK.
  § 16
  Oficjalne strony ZGK mieszczą się pod adresem: www.zgk-katy.pl
  § 17
  Przed rejestracją w module eBOK należy uważnie zapoznać się z regulaminem. Rejestrując się Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie postanowienia w nim zawarte.