Przegląd

Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA
Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako „RODO” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”.


 1. Informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych w celu realizacji usług


  Działając zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), uprzejmie informujemy, że:
  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich, ul. 1 Maja 26 B, 55-080 Kąty Wrocławskie,
  • dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich : inspektor@zgk-katy.pl.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usług wodociągowych, kanalizacyjnych, związanych z gospodarką odpadami lub oczyszczania ścieków, realizacji umów na w/w usługi oraz ich rozliczania i fakturowania (art. 6, ust. 1, lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych),
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
  • Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone następującym podmiotom:– osobom upoważnionym przez ZGK – pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,– podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, innym odbiorcom – np. dostawcom systemów IT, kurierom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym, instytucjom które zgodnie z obwiązującymi przepisami mogą żądać przekazania danych
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z wykonanej usługi lub transakcji lub do upłynięcia terminu przechowywania dowodów księgowych określonego Ustawą z dnia 29 września 1994 o rachunkowości,
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie konieczne do realizacji usług.


 2. Informacja o ochronie danych osobowych


  W związku z tym chcemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach.

  Administratorem danych osobowych jest: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Katach Wrocławskich przy ul. 1 Maja 26B, 55-080 Kąty Wrocławskie, zwanym dalej ZGK. Państwa dane osobowe zbieramy w związku ze świadczonymi usługami, zawieraniem i wykonywaniem umów, w celu umożliwienia realizacji usług oraz rozliczeń. Dane osobowe są zapisywane w systemach informatycznych naszej firmy lub przechowywane w formie papierowej (umowy, faktury, dokumentacja techniczna, dokumentacja księgowa, itp.) oraz w urządzeniach technicznych służących do obsługi zawartych z nami umów.

  Możemy gromadzić Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania umowy oraz w trakcie jej trwania („Dane osobowe”), w szczególności:

  • imię (imiona) i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres lokalizacji przyłączy, adres e-mail, numer telefonu,
  • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: nazwa firmy, NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego.

  Podstawą przetwarzania danych są zawarte umowy, wyrażone zgody, jak również prawnie uzasadnione interesy ZGK oraz wypełnianie obowiązków ustawowych.

  • zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności czynności wynikających z zawartej umowy, realizacji płatności, obsługi reklamacji,
  • realizacji obowiązków przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur i dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych,
  • ochrony praw ZGK zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia roszczeń, zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych, jak również realizacji uzasadnionego interesu ZGK
  • ochrony praw ZGK zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia roszczeń, zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych, jak również realizacji uzasadnionego interesu ZGK

  Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich może przekazywać dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

  • podmiotom, z którymi ma zawartą umowę współpracy („Przetwarzający dane”) w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków przewidzianych prawem, ochrony praw zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu ZGK w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych;
  • w szczególności Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Katach Wrocławskich może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe, informatyczne i kurierskie. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z ZGK umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez ZGK
  • organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

  Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Katach Wrocławskich stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez ZGK wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i naszych.

  Ponadto, mają Państwo prawo do:

  • żądania dostępu do danych osobowych: osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich,
  • sprostowania danych osobowych: mają Państwo prawo do sprostowania danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe,
  • żądania usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), o ile dane są już zbędne dla celów, w których zostały zebrane, a nie zachodzą okoliczności przewidziane prawem dla dalszego ich przetwarzania,
  • ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
  • przenoszenia danych osobowych,
  • sprzeciwu: wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego albo dotyczącego przetwarzania Państwa danych w ramach prawnie uzasadnionych interesów ZGK, z przyczyn związanych z Państwa szczególna sytuacją.

Wszelkie pytania, uwagi i wnioski dotyczące Państwa danych osobowych można kierować do zakładowego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na adres e-mailowy: inspektor@zgk-katy.pl lub na adres : Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. 1 Maja 26 B, 55-080 Kąty Wrocławskie.